Högre kompetens med fortbildning

Vi som arbetar med kemi på ett eller annat sätt vet att detta är världens mest intressanta ämne. Ett viktigt uppdrag för Nationalkommittén för kemi är därför att höja lärarnas kompetens i ämnet så att de på ett ännu bättre sätt kan sprida intresset för kemi och vetenskap till eleverna.

Läromedlet dinkemi.se

Läromedlet dinkemi.se

Din Kemi är ett fritt, tillgängligt digitalt läromedel i kemi för högstadiet. Det kan också användas på gymnasiet och av allmänheten. Din Kemi är baserad på den senaste forskningen inom kemi, ett 40-tal svenska kemiforskare och kemister har skrivit texter inom sina specialområden. Kemin är också satt i autentiska sammanhang för att öka elevernas intresse och förståelse.

Kurs i experimentell kemi

Experimentet har en central roll i all naturvetenskap och genom denna kurs kan du som lärare höja den laborativa kompetensen i kemi på din skola. Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i experimentellt baserad kemi. Ambitionen är att stärka och stimulera dig till att i högre utsträckning laborera tillsammans med dina elever.

Fortbildningsdagar

Fortbildningsdagar

Nationalkommittén för kemis Fortbildningsdagar är en årlig fortbildningsaktivitet för kemilärare. Deltagarna är lärare i årskurs 7-9 samt gymnasiet och antalet platser brukar vara begränsat till ca 80 st. Genom att Fortbildningsdagarna flyttar runt mellan de olika lärosätena får föreläsningarna lokal prägel och programmet varierar år från år. 

Internationella år

Vi är på olika sätt involverade i att uppmärksamma de internationella år som belyser kemi.

2019 Periodiska systemets år

2019 Periodiska systemets år

FN utsåg 2019 till Periodiska systemets år eftersom det var 150 år sedan den ryske kemisten Dmitrij Mendelejev presenterade den första varianten av Periodiska systemet – som fortfarande utgör grunden för dagens kemi.

2014 Kristallografins år

2014 Kristallografins år

FN utropade 2014 till Kristallografins år. En av anledningarna var hundraårsminnet av 1914 års Nobelpris i fysik, vilket tilldelades Max von Laue ”för hans upptäckt av röntgenstrålarnas diffraktion i kristaller”.

2014 Kristallografins år

2011 Kemins år

FN utsåg 2011 till International Year of Chemistry, Kemins år. Året ingick i FN:s årtionde för hållbar utveckling med syftet att öka allmänhetens förståelse för kemi och kemisk kunskaps betydelse för att lösa samhällets problem. År 2011 var det också 100 år sedan Marie Curie fick Nobelpriset och ett särskilt fokus låg på att beskriva kvinnornas bidrag till forskning och vetenskap.

Tryckningsbidrag

Monografin Jacob Berzelius – Klarhet och Sanningen
Människan bakom de vetenskapliga framgångarna
Jan Trofast 2018

Allt är gift
Om dödliga ämnen och deras roll i historien
Olle Matsson 2018

Trilogin Jordens Grundämnen och deras upptäckt
Per Enghag 1999

Landskapsgrundämne

Landskapsgrundämnen är en lista med grundämnen som har tagits fram av Svenska Nationalkommittén för kemi med syfte att stimulera intresset för kemi. Ett grundämne har valts för varje landskap, som en av landskapssymbolerna, och därtill ett grundämne vardera för städerna Stockholm och Göteborg.

Kemilektorslänken

Nationalkommittén var initiativtagare till och drev projektet Kemilektorslänken 2009-2012, med syftet att få gymnasieelever mer intresserade av kemi. I projektet ingick tolv forskarutbildade lektorer utspridda nationellt från Umeå i norr till Lund i söder som länkade mot forskning och näringsliv. Projektet var uppskattat av både elever och lärare – forskningsnära lärande intresserar.