Vårt uppdrag

Nationalkommittén för kemi verkar för att väcka allmänhetens och ungdomars intresse för kemi. Vi stimulerar lärare till förnyelse inom undervisningen, förmedlar kontakter som knyter samman skola, universitet/högskola och industri och hjälper till att sprida forskningsresultat till skola och allmänhet.

Detta gör vi:

  • företräder Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) i IUPAC och IUCr
  • främjar forskning och utbildning inom ämnesområdet kemi
  • samarbetar med besläktade vetenskapsgrenar
  • har en rådgivande funktion åt universiteten och andra delar av utbildningssystemet
  • verkar som expertorgan åt Kungl. Vetenskapsakademien
International Union of Pure and Applied Chemistry
IUCr
NKK - vårt uppdrag

Vår historia

Nationalkommittén för kemi bildades den 30 november 1930 och konstituerade sig den 20 maj 1931. Det var presidenten i Unionen för ren och tillämpad kemi (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) som anmodade Kungl. Vetenskapsakademien att bilda ett råd för att ansluta sig i unionen samt att mot utlandet företräda Sveriges kemister: ”I de stora kulturländerna har anslutningen skett genom ett råd eller förbund av landet kemiska sammanslutningar…….” Nationalkommittén för kemi blev därmed NAO (National Adhering Organization i IUPAC) och nationell representant för de nordiska kemistmötena. Nationalkommitténs verksamhet handlade till en början om att i huvudsak administrera ärenden rörande IUPAC:s verksamhet. Två gånger har generalförsamlingen varit i Sverige, 1953 i Uppsala och 1989 i Lund.

Den ursprungliga sammansättningen i Nationalkommittén var IVA avd IV, Sveriges Kemiska Industrikontor, Svenska Teknologföreningen Kemi och bergsvetetenskap, Svenska Kemistsamfundet, Kemiska Sällskapet i Stockholm, Kemiska Sällskapet i Uppsala, Kemiska Föreningen i Lund och Tekniska Samfundet i Göteborg avd för kemi.

De vetenskapliga unionerna var samlade i International Council of Scientific Unions, ICSU, numer International Science Council, ISC, både föregångaren och efterträdaren är oberoende organisationer med uppdraget att verka internationellt samt främja det vetenskapliga samarbetet mellan medlemsorganisationerna.

I och med en intern omorganisation av Nationalkommittéerna på KVA (2005) blev även Nationalkommittén för kristallografi ett ansvarsområde för Nationalkommittén för kemi. Därmed tillkom medlemskap i Internationella Kristallografi Unionen, IUCr och den Europeiska sammanslutningen European Crystallographic Association (ECA)

Protokoll