Svenska Nationalkommittén för kemi

Nationalkommittén verkar för att väcka allmänhetens och framförallt ungdomens intresse för  kemi. Nationalkommittén förmedlar till exempel kontakter mellan skola, universitet/högskola och industri. Ett av kommitténs mål är att stimulera lärare till förnyelse inom undervisningen. Ett annat mål är att stimulera spridandet av forskningsresultat till skola och allmänhet. En återkommande aktivitet är Fortbildningsdagar för kemilärare. Nationalkommittén var initiativtagare och drev projektet Kemilektorslänken.

  • att företräda Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) i IUPAC och IUCr.
  • att administrera EUCHEM-konferenser
  • att främja forskning och utbildning inom ämnesområdet kemi
  • att samarbeta med besläktade vetenskapsgrenar
  • att ha rådgivande funktion åt universiteten och andra delar av utbildningssystemet
  • att verka som expertorgan åt KVA

IUPAC:s verksamhet
Nationalkommittén representerar Sverige i IUPAC:s (International Union of Pure and applied Chemistry) sekretariat. Ett trettiotal svenskar har uppdrag inom IUPAC:s olika organ, som arbetar inom ett brett spektrum av kemi och kemiteknik, t ex fundamentala frågor rörande atomvikter, isotoper, nomenklatur, jämviktsdata, miljödata, toxikologi, kemiundervisning mm.

48th Chemistry Congress 13-20 August, Virtual
Solving Global Challenges with Chemistry

20171227 – IYPT 2019

20170803 – Nihonium, moskovium, tenness och oganesson välkomnas till det periodiska systemet men hårdrockslegend blev utan plats i ruta 115
20161130 – IUPAC annonces the names of the elements 113, 115, 117 och 118

20160609 – Nihonium, moscovium, tennessine och oganesson välkomnas till det periodiska systemet

Periodiska Systemet

Pressmeddelande:
Press release (IUPAC):

20151231 – Fyra nya grundämnen 113, 115, 117 och 118, pressmeddelandet från IUPAC och på svenska här: (pdf).

EUCHEM-konferenser
EUCHEM (EUropean CHEMistry) konferenser är den västeuropeiska motsvarigheten till de amerikanska Gordon-konferenserna. Europeisk huvudman är EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences ). EUCHEM-konferenserna är oftast i internatform med ett deltagarantal om högst 100 personer. Antalet föredrag är vanligen förhållandevis litet och stort utrymme ges för diskussioner.